Van MAX naar MIN

In deze tijd van krapte moeten we meer woningen bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen. We moeten dus van MAXIMALE naar MINIMALE aantallen woningen: geen zorgen om te veel woningen te bouwen, maar eisen of uitnodigen dat er genoeg wordt gebouwd. Een andere — flexibeler — insteek van de RAPs.

Het GAS erop

Van het rempedaal naar het gaspedaal: in een krappe markt moeten met een flexibele basishouding van iedereen projecten waar mogelijk worden gerealiseerd. De krapte op de woningmarkt is heel groot, daar kunnen we wat aan doen door extra nieuwbouwwoningen te bouwen.

Woningen ipv Getallen

Niet de plancapaciteit is maatgevend, maar het aantal woningen dat daadwerkelijk aan mensen wordt opgeleverd. De Woningmakers willen zich inspannen dat er via monitoring meer zicht komt op welke plannen uitvoeringsgereed zijn. Dan is naast een vigerend bestemmingsplan aan meer voorwaarden voldaan.

Samen aan de slag

Van separaat naar samen: meer dan in het verleden ontstaat daarmee de noodzaak om plannen samen te maken in een publiek-privaat proces. De Woningmakers verbinden de private partners van de woningbouw, en gezamenlijk zoeken zij de verbinding met de overheden.

Home

26 november: Netwerkbijeenkomst

Op 26 november organiseren de Woningmakers een netwerkbijeenkomst over Versnellings- en initiatieventafels, de plan monitor en (hoe kan hetr ook anders) PAS en PFAS. Klik hier om u aan te melden.

Waar staan de Woningmakers voor?

De Woningmakers zijn het Woningbouw-aanspreekpunt voor de zeven gemeenten van de regio Alkmaar en de provincie. Als samenwerkingsverband van private spelers in de woningbouw, vooral ontwikkelaars, corporaties en makelaars (deelnemers) kunnen we beter samenwerken met de gemeenten en willen we er voor zorgen dat er voor elke klant in de regio Alkmaar een passende woning is. De Woningmakers ondernemen activiteiten die beeld van de markt genereren en zoeken de samenhang en afstemming tussen de individuele activiteiten van ondernemers. Dit alles willen de Woningmakers in verbinding brengen met overheidsregie in de woningbouw.

Joke van den Berg en Dick Tromp vertegenwoordigen de corporaties, Peter van Oeveren en Jac Vries de ontwikkelaars, Hans van de Leygraaf en Robert de Joode de makelaars, en Jos Feijtel en Martin Bosch de woningbouwadviseurs.

Problemen in de regio Alkmaar voor het voetlicht

De Woningmarkt in de regio Alkmaar (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Bergen NH, Uitgeest, Castricum, Heiloo) is bijzonder krap. Dat uit zich in een groot aantal zoekenden voor elke woning die op de beschikbaar komt. Gevolg is lange wachtlijsten voor huurwoningen, veel potentiële kopers op elke aangeboden koopwoning en stijgende huizenprijzen.

De Woningmakers werken aan een onder ondernemers en overheden gedeeld beeld hoe dit probleem er uit ziet, en wil een bijdrage leveren aan de oplossing ervan. In de huidige regionale woningmarkt wordt onvoldoende gebouwd. Samen met overheden werken we er aan dat nieuwe beleidsinstrumenten steeds beter aansluiten bij wat er nodig is om de woningbouw te versnellen. Flexibiliteit en samenwerken tussen overheid en markt zijn daarin kernbegrippen. De redenen dat een locatie niet tot ontwikkeling kan komen is telkens anders. Ook de beperkte beschikbaarheid van personeel en materialen na de crisis is een probleem.

De Woningmakers maken de urgentie zichtbaar en willen het aanpakken.

Samenwerken met de overheden

De regiogemeenten en de provincie Noord-Holland voeren vanuit de overheid regie op de woningbouw. De provincie gebruikt het RAP (Regionaal Actie Programma) als visionair document en de gemeenten in de regio voeren het uit. Door samenwerken hebben we een nieuwe visie op de woningbouwregie vastgesteld. In plaats van met vaste lijsten, gaan we werken met een dynamische planmonitor die rekening houdt met wat er in de markt nodig is. De overheid bepaalt in overleg met de Woningmakers gezamenlijk per jaar het aantal woningen dat gebouwd wordt.

In de praktijk worden er minder woningen gebouwd dan in het RAP gesteld, omdat de plannen die gepland staan om te bouwen niet altijd uitvoeringsgereed zijn. Zo werden in 2017 niet de beoogde 1400 woningen gebouwd, maar slechts 1000. De overheden gaan uit van publiekrechtelijke mogelijkheden (vigerend bestemmingsplan, zogenaamde “harde plannen”), maar vaak zijn er ook privaatrechtelijke beperkingen die maken dat een plan niet gebouwd kan worden. Als bijvoorbeeld de grondpositie niet in één hand is, er eerst een bodemsanering plaats moet vinden of er is veel verzet vanuit de buurt, dan kan de schop de grond niet in.

De wethouders van de regio Alkmaar en gedeputeerde Joke Geldhof hebben laten weten dat zij positief staan tegenover het initiatief van de Woningmakers. In het  nieuw RAP krijgen de Woningmakers een rol toebedeeld. Reden is dat een flexibelere werkwijze met inbreng vanuit de markt nodig is. De Woningmakers leveren daarin de marktinput. Dat hebben de zeven Gemeenten, de Provincie en de Woningmakers op 25 januari 2019 vastgelegd in de Overeenstemming van Egmond.

Monitoring

Basis voor regie is kennis van de markt. Welke plannen zijn in voorbereiding en hoe ver zijn ze? Welke aantallen woningen zijn daar mee gemoeid? In dat huur of koop, gestapeld of grondgebonden, welke prijscategorie? Zijn er nog belemmeringen die eerst moeten worden opgeruimd voordat er gebouwd kan worden? Hoe is de planning? De Woningmakers willen zicht hebben op deze aspecten en op basis daarvan periodiek bouwafspraken maken met gemeenten en provincie. De Woningmakers actualiseren deze gegevens regelmatig in de planmonitor.

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Projecten